Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Korištenje MKE u digitalizaciji tankostjenih proizvoda

Naziv projekta

Korištenje metode konačnih elemenata u digitalizaciji tankostjenih proizvoda

Skraćeni naziv projekta

MKEDIGI

Koordinator projekta Univerzitet u Zenici, Mašinski fakultet
Partneri u projektu TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije, Celje, Slovenija
Vrijeme realizacije projekta 2006 - 2007
Finansiranje projekta Bilateralni projekat BiH - Slovenija
Opis projekta Tankostjeni proizvodi od metala ili plastičnih masa koji se proizvode presovanjem, livenjem, kovanjem, savijanjem i sličnim proizvodnim tehnologijama, obično u sebi sadrže zaostala naprezanja, koja teže da ih deformišu. Ako će se ti proizvodi koristiti kao sastavni elementi sklopova, potrebno je izvršiti kontrolu dimenzija da bi se utvrdilo da li će biti moguće upotrijebiti i tako deformisane proizvode. Takva mjerenja obuhvataju najmanje četiri faze: pozicioniranje, pričvršćivanje, mjerenje i otpuštanje. Takav proces se teško može automatizirati, jer je za svaki pojedinačni proizvod potrebno konstruisati i izraditi poseban sklop za pričvršćivanje.
Ideja ovog istraživanja je da se pronađe metod kojim će se elastično deformisani proizvodi izmjeriti optičkim mjernim uređajem bez pričvršćivanja. Rezultati mjerenja slobodno oslonjenih dijelova se mogu računarski obraditi, naprimjer metodom konačnih elemenata, što bi dalo odgovor na pitanje da li se ti proizvodi mogu upotrijebiti kao elementi sklopova, odnosno da li su konstruktivni parametri proizvoda unutar tolerantnog područja.
Webmaster | Ažurirano 08/07/2009